बंद करे

निर्वाचन

लोकसभा (पी.सी.)
क्रमांक नाम प्रकार
7 दुर्ग सामान्‍य
विधानसभा (ए.सी.)
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक विधानसभा मतदान केन्द्रो की संख्या प्रकार
62 पाटन 241 सामान्‍य
63 दुर्ग ग्रामीण 220 सामान्‍य
64 दुर्ग शहर 206 सामान्‍य
65 भिलाई नगर 162 सामान्‍य
66 वैशाली नगर 234 सामान्‍य
67 अहिवारा 251 एस. सी.
68 साजा (आंशिक) 99 सामान्‍य
69 बेमेतरा (आंशिक) 22 सामान्‍य

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023

सप्ताहवार दावा/आपत्ति
AC No. AC Name Week Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A

 Form 11b    

62 पाटन 09/11/22-15/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
63 दुर्ग ग्रामीण 09/11/22-15/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
64 दुर्ग श्‍हर 09/11/22-15/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
65 भिलाई नगर 09/11/22-15/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
66 वैशाली नगर 09/11/22-15/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
67 अहिवारा 09/11/22-15/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
               
62 पाटन 16/11/22-23/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
63 दुर्ग ग्रामीण 16/11/22-23/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
64 दुर्ग श्‍हर 16/11/22-23/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
65 भिलाई नगर 16/11/22-23/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
66 वैशाली नगर 16/11/22-23/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
67 अहिवारा 16/11/22-23/11/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
               
62 पाटन 24/11/22-01/12/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
63 दुर्ग ग्रामीण 24/11/22-01/12/22 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक
64 दुर्ग श्‍हर 24/11/22-01/12/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
65 भिलाई नगर 24/11/22-01/12/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
66 वैशाली नगर 24/11/22-01/12/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
67 अहिवारा 24/11/22-01/12/22 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
               
               

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021

सप्ताहवार दावा/आपत्ति
62 पाटन 16/11/2020-28/11/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
63 दुर्ग ग्रामीण 16/11/2020-28/11/2020 डाउनलोड निरंक डाउनलोड डाउनलोड
64 दुर्ग श्‍हर 16/11/2020-28/11/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
65 भिलाई नगर 16/11/2020-28/11/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
66 वैशाली नगर 16/11/2020-28/11/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
67 अहिवारा 16/11/2020-28/11/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
 
62 पाटन 28/11/2020-05/12/2020 डाउनलोड निरंक डाउनलोड निरंक
63 दुर्ग ग्रामीण 28/11/2020-05/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
64 दुर्ग श्‍हर 28/11/2020-05/12/2020 डाउनलोड निरंक डाउनलोड निरंक
65 भिलाई नगर 28/11/2020-05/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
66 वैशाली नगर 28/11/2020-05/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
67 अहिवारा 28/11/2020-05/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
             
62 पाटन 05/12/2020- 12/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
63 दुर्ग ग्रामीण 05/12/2020- 12/12/2020 डाउनलोड निरंक डाउनलोड डाउनलोड
64 दुर्ग श्‍हर 05/12/2020- 12/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
65 भिलाई नगर 05/12/2020- 12/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
66 वैशाली नगर 05/12/2020- 12/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
67 अहिवारा 05/12/2020- 12/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
             
62

पाटन

12/12/2020- 17/12/2020 डाउनलोड निरंक डाउनलोड डाउनलोड
63

दुर्ग ग्रामीण

12/12/2020- 17/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
64

दुर्ग श्‍हर

12/12/2020- 17/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड निरंक डाउनलोड
65

भिलाई नगर

12/12/2020- 17/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड निरंक डाउनलोड
66

वैशाली नगर

12/12/2020- 17/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड निरंक
67 अहिवारा 12/12/2020- 17/12/2020 डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड निरंक