Shri Uwassaggaharam Parshwa Tirth, Nagpura

Entry Gate Nagpura Tirth 1 Durg
Entry Gate Nagpura Tirth 1
Shri Uwasaggaharam Parshwa Tirth Nagpura Durg
Shri Uwasaggaharam Parshwa Tirth Nagpura
Shri Uwasaggaharam Parshwa Charan Nagpura Durg
Shri Uwasaggaharam Parshwa Charan
Temple Nagpura Tirth Durg
Temple Nagpura Tirth
Entry Gate Nagpura Tirth 2 Durg
Entry Gate Nagpura Tirth 2