| हिन्‍दी
EdgeL
Weather Forecast
District Information
List of Wards of Urban Body : Nagar Panchayat Dhamdha
नगरीय निकाय का नाम
वार्ड क्रमांक
वार्ड का नाम
धमधा
1
डा. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
धमधा
2
इंदिरा गांधी वार्ड
धमधा
3
डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्
धमधा
4
पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
धमधा
5
सदर बाजार वार्ड
धमधा
6
राजीव गांधी नगर वार्ड
धमधा
7
महात्मा गांधी वार्ड
धमधा
8
शंकर नगर वार्ड
धमधा
9
शीतला मंदिर वार्ड
धमधा
10
महामाया मंदिर वार्ड
धमधा
11
गुरूघासी दास वार्ड
धमधा
12
जय अंबे वार्ड
धमधा
13
सहस्त्र बाहू वार्ड
धमधा
14
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
धमधा
15
चन्द्रशेखर आजाद वार्ड